Условия за ползване на технологичния хъб TECHGEEK

1. Права на интелектуална собственост

1.1. Цялото съдържание на TECHGEEK.BG(“Интернет страницата”), в това число, но не само всички текстове, изображения, марки, лога , графики, са изключителна собственост на между „Тех Гийк“ ООД, ЕИК 204171755, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1700, р-н Студентски ул. "Проф. Христо Вакарелски" № 5, вх. Б, ет. 3, ап. 12 („ТЕХ ГИЙК“), други лица от групата на ТЕХ ГИЙК, или под лиценз или право на използване от трети лица. Всеки потребител на Интернет страницата може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП и друго приложимо законодателство. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази Интернет страница без предварително писмено разрешение на ТЕХ ГИЙК.

1.2. Всички имена, лога и търговски марки на ТЕХ ГИЙК, друго лице от групата на ТЕХ ГИЙК, или имена, лога и търговски марки на трето лице, използвани от ТЕХ ГИЙК по силата на лиценз или право на свободно използване, публикувани на Интернет страницата, не могат да бъдат използвани или възпроизведени без предварително писмено съгласие на техния собственик.

2. Връзки с други сайтове

2.1. ТЕХ ГИЙК не носи отговорност за информация, съдържаща се в други интернет страници, към кои има хипервръзки на Интернет страницата.

3. Отговорност

3.1. ТЕХ ГИЙК поддържа актуална информацията на Интернет страницата, което не изключва възможността понякога да възникват пропуски по обективни причини. ТЕХ ГИЙК не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на тази интернет страница.

3.2. Цялото съдържание на Интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за неговата пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ТЕХ ГИЙК не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

3.3. Ползването на съдържанието в Интернет страницата, е за сметка и риск на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляря на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Интернет страницата. ТЕХ ГИЙК не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази Интернет страница.

3.4. ТЕХ ГИЙК не носи отговорност за съдържанието, създадено от потребители на страницата в нейните рамки, в това число за коментари, оценки или чат.